ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η μακροχρόνια εμπειρία και η επαγγελματική κατάρτιση των εταίρων και του προσωπικού της  DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες Ε.Π.Ε. (DENCOTRANSPORT ΕΠΕ)  διασφαλίζει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στη μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή και λειτουργία σε όλο το φάσμα του τομέα των Συγκοινωνιακών Έργων :

 

Σχεδιασμός Συστημάτων Μεταφορών 

(Ανάλυση και πρόβλεψη ζήτησης, καταμερισμός μετακινήσεων ανά μεταφορικό μέσο, πολιτική μεταφορών, σχεδιασμός συστημάτων μεταφορών).

 

Μελέτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

(Μελέτες Σκοπιμότητας, Έρευνες λειτουργικών χαρακτηριστικών και επιβατικής κίνησης, μελέτες προέλευσης προορισμού, σχεδιασμός – προγραμματισμός διαδρομών και δρομολογίων). 

 

Μελέτες Οδοποιίας 

(Σχεδιασμός υπεραστικών και αστικών οδικών αξόνων, ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων, σήμανση –ασφάλιση).

 

Κυκλοφοριακές Μελέτες 

(οργάνωση – ιεράρχηση οδικού δικτύου, μετρήσεις – ανάλυση κυκλοφοριακών φόρτων, απογραφές – έρευνες χαρακτηριστικών στάθμευσης, οργάνωση – διαχείριση της στάθμευσης, φωτεινή σηματοδότηση, ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων, σχεδιασμός αξόνων ροής πεζών και ποδηλατών, μελέτες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης).

 

Αστικές αναπλάσεις 

(πεζόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, διαμορφώσεις πεζοδρομίων, σχεδιασμός διαβάσεων πεζών και ποδηλατών, σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων).

 

Μελέτες  χώρων στάθμευσης 

(Σχεδιασμός υπόγειων, υπέργειων και υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων, Μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, Μελέτες Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, υποστήριξη στη φάση της αδειοδότησης).

 

Μελέτες Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην οδό 

(Απογραφές στάθμευσης, έρευνες χαρακτηριστικών στάθμευσης, Σχέδιο Διαχείρισης των θέσεων στάθμευσης, τρόπος είσπραξης των τελών, θεσμικό πλαίσιο, σχέδιο αστυνόμευσης, εφαρμογή των συστημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης, μελέτες συμμόρφωσης και χαρακτηριστικών στάθμευσης μετά την εφαρμογή).

 

Μελέτες οδικής ασφάλειας,

(Ανάλυση ατυχημάτων, εντοπισμός μελανών σημείων, σχεδιασμός βελτιώσεων χαράξεων, διοχετευτικής διαρρύθμισης κόμβων, ορατότητας, σήμανσης, ασφάλισης).

 

Μελέτες προσπέλασης, εσωτερικής κυκλοφορίας και στάθμευσης τουριστικών συγκροτημάτων, πολιτιστικών - αθλητικών κέντρων, κτιριακών συγκροτημάτων.

(προσπέλαση με Δημόσιες Συγκοινωνίες, σύνδεση με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, σχεδιασμός εσωτερικού οδικού δικτύου και χώρων στάθμευσης, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων, υποστήριξη στη φάση της αδειοδότησης).

 

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

(Έλεγχος και παρακολούθηση μελετών, τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών, μελέτες σκοπιμότητας- βιωσιμότητας, προετοιμασία προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης, αξιολόγηση προσφορών, επίβλεψη κατασκευής, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρησης).