ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ε.Π.Ε. (DENCO TRANSPORT) ιδρύθηκε το  Μάρτιο του 2011 από τους ακόλουθους μετόχους – μακροχρόνιους συνεργάτες της DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί A.E., οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό, τη μελέτη, επίβλεψη και διαχείριση Συγκοινωνιακών Έργων:

 

Χρυσόστομος Ριζομυλιώτης
Πολιτικός Μηχανικός  - Συγκοινωνιολόγος (ΕΜΠ, 1984)
M.Sc. in Highway & Traffic Engineering (University of Birmingham, 1986)
Διαχειριστής της Εταιρείας crizom@denco-transport.gr
 
Σταύρος Φραγγινέας
Πολιτικός Μηχανικός  - Συγκοινωνιολόγος (ΕΜΠ, 1986) sfrag@denco-transport.gr
 
Δημήτρης Δέλης
Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος (ΕΜΠ, 1987) ddelis@denco-transport.gr
 
Νίκος Ζερβός 
Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ, 1999)
D.E.A en Sciences et Techniques de l’Environnement (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris 2000) nzervos@denco-transport.gr
 
Χάρης Βαλακώστας
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος (ΑΠΘ, 1984) xvalako@denco-transport.gr

 Η Εταιρεία συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με έμπειρους και εξειδικευμένους Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς και κατά περίπτωση με άλλες εταιρείες και οργανισμούς.

 Η Εταιρεία αναλαμβάνει μελέτες και παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε όλο το φάσμα των Συγκοινωνιακών Έργων, συνεργαζόμενη τόσο με φορείς και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου τομέα όσο και του ιδιωτικού τομέα.